• 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3

آموزش


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی ۱۴۰۱

فرم انتخاب واحد‎‎

دروس ارائه شده برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شیوه نامه آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه دانشهای بنیادی

فرم تقاضای شناسه کاربری برای ایمیلجهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر پژوهشکده علوم شناختی تماس حاصل فرمایید: 

آدرس :  تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان ارتش، روبروی اراج، پژوهشگاه دانش های بنیادی

تلفن:     ۲۶۱۱۳۲۷۴             

تلفن دفتر:     ۲۳۱۰-۰۲۱ (داخلی ۵۱۳۳)              تلفکس:     ۲۶۱۱۳۲۷۳  

ایمیل:     scs@ipm.ir